მოგესალმებით, 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „იურიდიული დახმარების ბიურო“  წარმოადგენს  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად შექმნილ, წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გთავაზობთ  წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე.

 

 

 

Scroll to Top